Algemene voorwaarden

- Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door het Zadeltje, gevestigd te Almere, hierna te noemen het Zadeltje, aangegaan.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van het Zadeltje.
Bijzondere van de voorwaarden van het Zadeltje afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

- Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
het Zadeltje aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van het Zadeltje onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Algemene voorwaarden worden slechts door het Zadeltje aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

- Artikel 3: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn van het Zadeltje.
Gegevens in de nieuwsbrief verstuurd door het Zadeltje zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden het Zadeltje niet.

- Artikel 4: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van het Zadeltje binden haar niet, mits ze door het Zadeltje schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

- Artikel 5: Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor het Zadeltje door haar schriftelijke bevestiging.
Elke met het Zadeltje aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat het Zadeltje zo nodig informatie betreffende haar opvraagt.
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, etc., alsmede gegevens in nieuwsbrieven en afbeeldingen door het Zadeltje bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

- Artikel 6: Prijzen
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden het Zadeltje niet. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

- Artikel 7: Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel `Betaling`.

- Artikel 8: Verzending
De verzending geschiedt op de wijze als door het Zadeltje aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening en kan alleen uitgevoerd worden als het per mail bevestigd wordt door het Zadeltje.

- Artikel 9: Leveringstermijnen
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever het Zadeltje schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor het Zadeltje zijn de goederen te leveren. Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

- Artikel 10: Wijziging van de bestelling
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan het Zadeltje ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
levertijd door het Zadeltje buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

- Artikel 11: Annuleren
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door het Zadeltje reeds aangeschafte producten, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan het Zadeltje als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht het Zadeltje te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt het Zadeltje zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

- Artikel 12: Reclameren
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, het Zadeltje terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering het Zadeltje wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering. het Zadeltje dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Indien reclame naar het oordeel van het Zadeltje c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

- Artikel 13: Garantie
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent het Zadeltje aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. het Zadeltje zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien het Zadeltje na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
Voor alle goederen en materialen die het Zadeltje niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan haar wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

- Artikel 14: Retentierecht
Wanneer het Zadeltje goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. het Zadeltje heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

- Artikel 15: Aansprakelijkheid
het Zadeltje is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld;
c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
het Zadeltje is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van het Zadeltje of van hen, die door het Zadeltje te werk zijn gesteld. Het Zadeltje zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

- Artikel 16: Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar het Zadeltje of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van het Zadeltje, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van het Zadeltje, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor het Zadeltje overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Het Zadeltje is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

- Artikel 17: Eigendomsvoorhoud
Zolang het Zadeltje geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van het Zadeltje. Het Zadeltje heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

- Artikel 18: Wanprestatie en ontbinding
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal het Zadeltje ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft het Zadeltje eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die het Zadeltje op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

- Artikel 19: Betaling
Betaling dient bij verzending via iDeal en bij ophalen contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het Zadeltje is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Het Zadeltje is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat het Zadeltje zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

- Artikel 20: Toepasselijk recht
Op alle door het Zadeltje gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

- Artikel 21: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingplaats van het Zadeltje, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Contact

het Zadeltje
p/a Oosterhoutstraat 39
1324 ZP Almere

Tel: 036-5330191 of 06-47914773
E-mail: zadeltjewebshop@gmail.com

IBAN ABN:  NL85ABNA0489724094
IBAN ING: NL87INGB0003006133
BTW nummer: NL129969801
KvK nummer: 39053381 Lelystad

BIC: INGBNL2A

© 2010 - 2018 het Zadeltje Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie